Senpokan Senpokan - Traditional Hand Arts and Weapons Tony Sensei

·Home

·About

·Events

·Sensei

·Shihan

·Gallery

·In Memory Of

·Toyama Ryu

·Mugai Ryu

·Takamura-ha
Shindo Yoshi ryu

·ZNBDR

·West Coast
Taikai

·Tameshiai

·Hojo Jutsu

·Tameshigiri

·Senpokan
Store

 

ZNBDR - Zen Nihon Batto Do Renmei - Current Kaicho

 ·Current Kaicho      ·Gallery

Left: Ueki Seiji sensei, Middle: the late Nakamura Taizaburo sensei, Right: Hataya Mitsuo sensei.

 

Costa Mesa, CA

Contact

Links

Copyright 2008 Senpokan