Senpokan Senpokan - Traditional Hand Arts and Weapons Tony Sensei

·Home

·About

·Events

·Sensei

·Shihan

·Gallery

·In Memory Of

·Toyama Ryu

·Mugai Ryu

·Takamura-ha
Shindo Yoshi ryu

·ZNBDR

·West Coast
Taikai

·Tameshiai

·Hojo Jutsu

·Tameshigiri

·Senpokan
Store

Shihan

Niina Toyoaki Gyokusui Soke Hataya Mitsuo Yoshitoki Sensei Hataya Mitsuo Yoshitoki Sensei

Niina Toyoaki Gyokudo
Soke, Meishi-Ha
Mugai Ryu Iaihyodo

Hataya Mitsuo Yoshitoki
Sensei

Toby Threadgill Sensei

9th Dan Hanshi, Mugai Ryu Iaihyodo

8th Dan hanshi, Shindo Muso Ryu Jodo

8th Dan Hanshi, Uchida Ryu Tanjo Jutsu

8th Dan Hanshi, Isshin Ryu Kusarigama Jutsu

8th Dan Hanshi, Ikkaku Ryu Jutte Jutsu

8th Dan Hanshi, Chuwa Ryu Tanken Jutsu

9th Dan Kaicho, Zen Nihon Toyama Ryu Iaido Renmei

9th Dan Kaicho-Daiko, Zen Nihon Batto Do Renmei

7th Dan , Zen Nihon Goshindo Renmei

Seizankai Dojo

Takamura-Ha Shindo Yoshin Ryu
Menkyo Kaiden

Kaicho, Takamura-Ha Shindo Yoshin Kai

Costa Mesa, CA

Contact

Links

Copyright 2008 Senpokan