Senpokan Senpokan - Traditional Hand Arts and Weapons Tony Sensei

·Home

·About

·Events

·Sensei

·Shihan

·Gallery

·In Memory Of

·Toyama Ryu

·Mugai Ryu

·Takamura-ha
Shindo Yoshi ryu

·ZNBDR

·West Coast
Taikai

·Tameshiai

·Hojo Jutsu

·Tameshigiri

·Senpokan
Store

Taikai Results

2006 - 1st Annual West Coast Taikai

Batto Kata: Shodan and below

Batto Kata: Nidan/Sandan

Batto Kata: Yondan and above

 1. David Arroyo - Senpokan
 2. Jodee Janda - TMAC
 3. Brian Pettett - Shinjinkai
 1. Colin Ito - Senpokan
 2. Bill Henderson - Senpokan
 3. Robert Steele - Twin Cities Toyama Ryu
 1. Erik Tracy - Jikishin Kai
 2. Robin Ramirez - Senpokan/Jikishin Kai
 3. Dave Drawdy - N.V. Budokai

Iai Kata: Shodan and below

Iai Kata: Nidan/Sandan

Iai Kata: Yondan and above

 1. Loren Kierstead - Mizu Hi Kobukai
 2. Brian Pettett - Shinjinkai
 3. David Wallace
 1. Clay Bastian - Senpokan
 2. Colin Ito - Senpokan
 3. Bill Henderson - Senpokan
 1. Erik Tracy - Jikishin Kai
 2. Robin Ramirez - Senpokan/ Jikishin Kai
 3. Dan Keupp - Mizu Hi Kobukai

Batto Tameshigiri: Shodan and below

Batto Tameshigiri: Nidan/Sandan

Batto Tameshigiri: Yondan and above

 1. Hal Smyth - Orlando Toyama Ryu
 2. Andy Seminick - Palm Bay Toyama Ryu
 3. Jim Williams - Orlando Toyama Ryu
 1. Paul Smyth - Mizu Hi Kobukai
 2. Derek Butts - Senpokan
 3. Sang Kim - New York Toyama Ryu
 1. Dave Drawdy - N.V Budokai
 2. Dan Keupp - Mizu Hi Kobukai
 3. Bob Lampp - Orlando Toyama Ryu

Iai Tameshigiri: Open

Wakizashi Tameshigiri: Open

Futomaki: Open

 1. Robin Ramirez - Senpokan/ Jikishin Kai
 2. Rob Rivers - Virginia Mugai Ryu Iaihyodo
 3. Dan Keupp - Mizu Hi Kobukai
 1. Bob Lampp - Orlando Toyama Ryu
 2. Jesse Elder - Orlando Toyama Ryu- 15 years old
 3. Carl Jenkins - N.V. Budokai
 1. Robin Ramirez - Senpokan/ Jikishin Kai / 6
 2. Bill Henderson - Senpokan / 6
 3. Loren Kierstead - Mizu Hi Kobukai / 5

Yokonarabi: Open

Dodan: Open

Iai Dodan: Open

 1. Loren Kierstead - Mizuhi Kobukai / 6
 2. Paul Smyth - Mizu Hi Kobukai / 5
 3. Bill Henderson - Senpokan / 5
 1. Dave Neeley - Senpokan
 2. Bob Lampp - Orlando Toyama Ryu
 3. Loren Kierstead - Mizu Hi Kobukai
 4. Robin Ramirez - Senpokan/ Jikishin Kai
 5. Dan Keupp - Mizuhi Kobukai
 1. Dave Neeley - Senpokan
 2. Robin Ramirez - Senpokan/ Jikishin Kai
 3. Loren Kierstead - Mizu Hi Kobukai

Costa Mesa, CA

Contact

Links

Copyright 2008 Senpokan