Senpokan Senpokan - Traditional Hand Arts and Weapons Tony Sensei

·Home

·About

·Events

·Sensei

·Shihan

·Gallery

·In Memory Of

·Toyama Ryu

·Mugai Ryu

·Takamura-ha
Shindo Yoshi ryu

·ZNBDR

·West Coast
Taikai

·Tameshiai

·Hojo Jutsu

·Tameshigiri

·Senpokan
Store

Toyama Ryu: Current Kaicho

·History      ·Current Kaicho      ·Gallery

Hataya Mitsuo Yoshitoki Sensei

Hataya Mitsuo Yoshitoki
Sensei

9th Dan Kaicho, Zen Nihon Toyama Ryu Iaido Renmei

9th Dan Kaicho-Daiko, Zen Nihon Batto Do Renmei

7th Dan , Zen Nihon Goshindo Renmei

Seizankai Dojo

Costa Mesa, CA

Contact

Links

Copyright 2008 Senpokan