Senpokan Senpokan - Traditional Hand Arts and Weapons Tony Sensei

·Home

·About

·Events

·Sensei

·Shihan

·Gallery

·In Memory Of

·Toyama Ryu

·Mugai Ryu

·Takamura-ha
Shindo Yoshi ryu

·ZNBDR

·West Coast
Taikai

·Tameshiai

·Hojo Jutsu

·Tameshigiri

·Senpokan
Store

West Coast Taikai 2006 Gallery

 

← Back to the main West Coast Taikai Gallery page.

Bill Henderson attempt at 7 on Yokonarabi. Photo courtesy of Keith Larman.

Costa Mesa, CA

Contact

Links

Copyright 2008 Senpokan